Zmiana lokalizacji Walnego Zebrania Członków PTChD

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych odbędzie się w Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu (60-813) w dniu 16 września 2022 r. o godz. 18:45.

 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych zawiadamia o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu (60-813) w dniu 16 września 2022 r. o godz. 18:45

 

W razie braku obecności co najmniej 2/3 członków Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych we wskazanym powyżej I terminie Walnego Zebrania Członków, odbędzie się II termin Walnego Zebrania Członków zwołany na dzień 16 września 2022 r. o godz. 18:50 w Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu (60-813).

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTChD przedstawia się następująco:
a. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTChD,
b. Przedstawienie porządku obrad,
c. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków,
d. Powołanie Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej,
e. Stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania ważnych uchwał,
f. Przyjęcie porządku obrad lub wprowadzenie ewentualnych zmian,
g. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia (z uwzględnieniem sprawozdań z działalności Zarządów Sekcji naukowych, Zarządów Oddziałów oraz Zarządu Klubu Rezydentów) i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia,
h. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia,
i. Przedstawienie sprawozdania Skarbnika Zarządu Głównego i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia,
j. Przedstawienie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia,
k. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Głównej Komisji Rewizyjnej.
l. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego,
m. Wybór członków Zarządu Głównego na kolejną kadencję,
n. Wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję,
o. Omówienie proponowanych zmian w Statucie PTChD,
p. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu PTChD,
q. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia,
r. Wolne wnioski,
s. Ustalenie terminu i miejsca przyszłego Walnego Zebrania Członków PTChD,
t. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Główny serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Aby ułatwić sprawne przeprowadzenie zebrania, załącznikiem do tej wiadomości jest projekt zmian w Statucie.

 

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
z siedzibą we Wrocławiu

 

Pobierz:

Statut – zmiany

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *